Mehdi is een werknemer met contract maar wordt langdurig ziek. Wanneer hij zich beter voelt, wil hij graag geleidelijk weer aan het werk. Welke mogelijkheden heeft hij?

Mehdi,langdurig zieke werknemer met contract
Stap 1 Je traject opstarten

Beschrijving

Als werknemer kan je vragen om een re-integratietraject op te starten.

Wie kan de opstart van het traject aanvragen?

 • Jijzelf, als werknemer. Je kunt ook je huisarts vragen om het voor jou te doen,
 • je werkgever, of
 • de adviserend arts van je ziekenfonds.

Jij krijgt de prioriteit: je kunt vanaf de eerste maand van je arbeidsongeschiktheid een traject aanvragen.

Tot wie richt je je aanvraag?

Je stelt de vraag aan de arbeidsarts van je werkgever. Die werkt voor de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW of EDPBW) van het bedrijf.

De contactgegevens van de arbeidsarts vind je in het arbeidsreglement van het bedrijf.

Hoe dien je je aanvraag in?

Er is geen specifieke procedure. Je kunt je aanvraag via eender welk kanaal doen.

Raadpleeg je vakbondsafgevaardigden of de personeelsdienst voordat je je aanvraag indient, want het kan zijn dat het bedrijf waar je werkt, wel een specifieke procedure vastgelegd heeft.

Het is beter om je aanvraag schriftelijk te doen, bijvoorbeeld per e-mail of aangetekende brief. Je kunt het bestaan van je aanvraag en de datum waarop je ze hebt ingediend dan bewijzen.

En daarna?

Wanneer de arbeidsarts jouw aanvraag ontvangt, informeert hij de twee andere betrokken partijen: je werkgever en de adviserend arts.

Omgekeerd zal hij ook jou informeren als hij een aanvraag van een van deze twee partijen krijgt.

Termijnen

De termijnen en de stappen verschillen naargelang de persoon die de aanvraag indient.

Dien jij de aanvraag in?

Als werknemer kun je op elk moment de opstart van het re-integratietraject aanvragen. Doe het vanaf de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid, tijdens je periode van gewaarborgd loon, of daarna.

Dient je huisarts de aanvraag voor je in? Ook die kan dat zonder termijn doen.

De andere betrokken partijen

De adviserend arts van je ziekenfonds heeft maximaal 2 maanden de tijd om een re-integratietraject voor je aan te vragen. Die termijn gaat in op het moment dat je hem je verklaring van arbeidsongeschiktheid hebt bezorgd.

Je werkgever moet wachten tot je 4 ononderbroken maanden arbeidsongeschiktheid bent. Als je hem een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid bezorgt, kan hij wel onmiddellijk een aanvraag indienen.

Rollen en verantwoordelijkheden

Elke betrokken partij moet een rol spelen en verantwoordelijkheden op zich nemen in het re-integratietraject.

Jouw rol in je re-integratietraject

Je moet een actieve rol spelen bij je eigen werkhervatting.

Dit wordt van jou verwacht:

 • Actief meewerken aan het re-integratieproces.
 • Situaties melden die een negatief effect hebben op je gezondheid.
 • Je rechtstreekse verantwoordelijke informeren over je afwezigheid en je vooruitzichten op herstel.
 • Je bereid tonen om je situatie met de andere betrokken partijen te bespreken.
 • Met je hiërarchische overste overleggen over je re-integratieplan.

Je werkgever – zeer belangrijk bij je re-integratie

Je werkgever, of je hiërarchische overste, heeft als rol:

 • Contact met jou houden tijdens je afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid.
 • Helpen bij je begeleiding.
 • Jou op de hoogte houden van de belangrijkste veranderingen die een invloed kunnen hebben op je werkhervatting.
 • Actief meezoeken naar aangepaste werkmogelijkheden.
 • Deelnemen aan de uitwerking van het re-integratieplan in overleg met de andere partijen.
 • Het team ondersteunen en zorgen voor de communicatie met je collega's.

De adviserend arts van je ziekenfonds

De adviserend arts kan:

 • vragen om je re-integratietraject op te starten, en
 • advies en concrete hulp verlenen bij je werkhervatting.

Je contacteert de adviserend arts via je ziekenfonds.