David wil een langdurig zieke werknemer re-integreren zodra die zich weer in staat voelt om te werken. Hoe pakt hij dat aan?

David,werkgever, re-integreert een langdurig zieke werknemer
Stap 3 Het re-integratieplan

Beschrijving

Naargelang de beslissing die de arbeidsarts na zijn beoordeling heeft geformuleerd, kan er een re-integratieplan worden uitgewerkt.

Voorbereiding van het plan

Voor wie is het plan bedoeld?

Het re-integratieplan is alleen bedoeld voor werknemers die aangepast of ander werk kunnen uitvoeren. Het is dus alleen van toepassing op de trajecten A en C.

Wie is verantwoordelijk voor het plan?

Jij, als werkgever, bereidt het re-integratieplan voor in overleg met je werknemer en de arbeidsarts.

Aan wie moet je het plan bezorgen?

Je bezorgt het plan eerst aan je werknemer, en daarna aan de arbeidsarts.

Inhoud van het plan

Stel een lijst van gedetailleerde, concrete maatregelen op, gebaseerd op de gezondheidstoestand van je werknemer en de mogelijkheden in je bedrijf. Een paar voorbeelden:

 • aanpassingen aan de werkplek,
 • beschrijving van het aangepaste werk: volume en werkschema, progressiviteitsmaatregelen,
 • beschrijving van het andere werk: inhoud, volume en werkschema, progressieve maatregelen,
 • aard van de nodige opleiding(en) om nieuwe vaardigheden te verwerven, en
 • geldigheidsduur van het re-integratieplan.

Kan je geen plan opstellen?

Je hebt het recht om te oordelen dat je niet in staat bent om een re-integratieplan voor te stellen.

In dat geval moet je een verslag opstellen waarin je uitlegt waarom een re-integratieplan technisch of objectief niet mogelijk is.

Uitvoering van het plan

Zodra het plan goedgekeurd is door je werknemer, kan het worden uitgevoerd.

De arbeidsarts zorgt voor de opvolging.

Termijnen

De uitwerking van het re-integratieplan volgt een bepaalde kalender.

Wanneer moet je beginnen met het opstellen van het plan?

Het re-integratieplan moet bij twee trajecten uitgewerkt worden:

 1. Traject A
  Je moet onmiddellijk na ontvangst van de beslissing van de arbeidsarts beginnen met de voorbereiding van het re-integratieplan.

 2. Traject C
  Je moet wachten totdat je zeker bent dat je werknemer de beslissing van de arbeidsarts niet betwist. Je werknemer heeft daarvoor 7 dagen de tijd. Als je werknemer binnen die termijn in beroep gaat, moet je wachten totdat je de bevestiging van traject C hebt ontvangen.

Wanneer moet het re-integratieplan klaar zijn?

 1. Traject A
  Je hebt een termijn van maximaal 55 werkdagen om het re-integratieplan voor te bereiden.

 2. Traject C
  Je hebt een termijn van maximaal 12 maanden.

je moet het plan dus overhandigen voor het eind van deze termijnen.

 

En als er geen plan mogelijk is?

Je kunt een verslag afleveren waarin je je beslissing uitlegt.

Daarvoor zijn de termijnen dezelfde als die voor het re-integratieplan.

Antwoordtermijn voor de werknemer

Zodra je werknemer het re-integratieplan heeft ontvangen, heeft hij 5 werkdagen om te antwoorden. Hij moet je plan ondertekend terugbezorgen, of de redenen voor zijn weigering doorgeven.

Rollen en verantwoordelijkheden

Als werkgever speel je een actieve rol.

Bij het opstellen van het plan

 1. Als werkgever

  Jij werkt het plan uit. Je taak bestaat erin te overleggen met de werknemer, de arbeidsarts en alle andere partijen die kunnen bijdragen tot een succesvolle re-integratie.

  Na het overleg verzamel je alle maatregelen, gedetailleerd en concreet, in één document.

  Zodra het plan opgesteld is, stuur je het binnen de vastgelegde termijnen naar de werknemer. Zo kan die je op zijn beurt zijn antwoord sturen.

  Ten slotte stuur je een exemplaar van het definitieve plan naar de arbeidsarts.

 2. Je werknemer

  Je werknemer speelt een actieve rol in zijn eigen re-integratie. Hij neemt eerst deel aan het overleg dat jij met alle partijen voert.

  Wanneer hij het re-integratieplan ontvangt, moet je werknemer jou binnen 5 dagen zijn mening sturen:

  • Ofwel aanvaardt hij het voorstel. Hij ondertekent dan het plan voor akkoord en stuurt het naar jou terug.
  • Ofwel weigert hij het voorstel. Hij vermeldt dan de redenen voor zijn weigering en stuurt die met het plan naar jou terug.
 3. De adviserend arts

  De adviserend arts volgt de uitvoering van het plan regelmatig op en ontvangt de opmerkingen die jij of je werknemer geeft.

  Hij heeft als taak om aanpassingen voor te stellen als de uitvoering van het plan problemen oplevert. Daarbij overlegt hij met u en uw werknemer.