Hulp bij de re-integratie

Binnen het bedrijf

Als je een re-integratiebeleid vastlegt in je onderneming, ben je voorbereid en re-integreer je je werknemers een stuk sneller en gemakkelijker wanneer de situatie zich voordoet. Voorkomen is beter dan genezen!

Werkhervatting ondersteunen met een re-integratiebeleid

Een beleid voor werkhervatting implementeren in je bedrijf draagt bij tot de re-integratie van je afwezige werknemers.

Anticipeer

Wacht niet tot je werknemers afwezig zijn om na te denken over een re-integratiebeleid. Denk vooraf na over de procedure voor werkhervatting om zo efficiënt mogelijk te zijn op de dag dat je die nodig hebt.

Overleg met de andere partijen

Maak gebruik van het jaarlijkse overleg met het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (als je bedrijf er een heeft) om te praten over mogelijke werkaanpassingsmaatregelen. Bij een werkaanpassing zijn immers veel partijen betrokken die een rol spelen in de re-integratie.

Communiceer

Het is erg belangrijk dat je de tijd neemt om je werknemers, maar ook de directie en de leidinggevenden, te informeren en op te leiden om de duurzaamheid van je beleid te verzekeren.

Stuur bij

Evalueer regelmatig je re-integratiebeleid. Volgens de wet moet je dat elk jaar doen in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Maar je doet het best ook na elk individueel afgewerkt werkhervattingstraject.

Maak van de gelegenheid gebruik om na te denken over de plaats die je re-integratiebeleid inneemt in je bedrijfsstrategie, en ga na of het goed geïntegreerd is.

Goede praktijken

Preventieprogramma voor lage rugpijn

Is je werknemer arbeidsongeschikt door een lage rugpijn als gevolg van zijn werk? Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, biedt hulp.

Rugschool

Je werknemer komt in aanmerking voor 36 rugrevalidatiesessies als hij daarvoor een aanvraag indient bij de arbeidsarts.

Ergonomische interventie

Je werknemer komt in aanmerking voor een ergonomische interventie om te helpen bij zijn terugkeer naar het werk. Die interventie neemt de vorm aan van een analyse van de arbeidsomstandigheden of een opleiding. Je werknemer moet daarvoor een aanvraag bij jou indienen: jij moet de nodige stappen ondernemen bij de interne of externe dienst voor preventie en beveiliging op het werk. Je kunt daarvoor aanspraak maken op een financiële tussenkomst van Fedris.