Je werknemers aanmoedigen om terug te keren

Voordelen voor iedereen

Voordelen voor werkgevers en collega's

Het loont de moeite voor je bedrijf als je je best doet om je werknemers aan het werk te houden, of ze aanmoedigt om terug te keren.

Kostenbesparingen

Het is geen geheim dat werkverzuim een bedrijf veel geld kost.

Investeren in de werkhervatting van je zieke werknemers maakt het dan weer mogelijk om:

 • de kennis en ervaring die je in de loop der jaren opgebouwd hebt, te behouden,
 • de continuïteit van je productie en dienstverlening te garanderen, en
 • kosten te vermijden, bijvoorbeeld die voor de aanwerving van een vervanger.

Imago van je bedrijf

Je afwezige werknemers aanmoedigen om terug te komen, geeft een positief imago aan je bedrijf. Je hebt de kans om te bewijzen dat je bedrijf weet hoe het moet investeren in de duurzame ontwikkeling van zijn menselijk kapitaal en op een sociaal verantwoorde manier werkt.

Waardering voor werknemers en welzijn op het werk

Om werkbehoud en werkhervatting aan te moedigen, moet je aandacht besteden aan de individuele bekwaamheid van je werknemers. Zo ga je na of ze voldoen aan hun functievereisten. Je werknemers zullen zich meer betrokken en gewaardeerd voelen. Dat verbetert hun motivatie en het algemene welzijn op het werk op de lange termijn.

Voordelen voor de samenleving

Investeren in de werkhervatting van zieke werknemers is ook investeren in de hele samenleving.

Een bron van besparingen voor de samenleving…

Als je werknemer na een periode van ongeschiktheid weer aan de slag gaat, verlaat hij het socialezekerheidsstelsel. Hij ontvangt geen uitkeringen meer van het RIZIV, omdat hij weer een inkomen van jou krijgt.

Dat is een zeer belangrijke bron van besparingen voor de samenleving. Op termijn dalen de sociale bijdragen die je als werkgever betaalt, en het inkomen van de werknemers stijgt.

…ongeacht de vorm die de werkhervatting aanneemt

Alle vormen van werkhervatting leiden tot besparingen voor de samenleving.

Ook voor deeltijdse werkhervatting (halftijds, 4/5de enz.) is dat al het geval. In die situatie krijgt je werknemer een gedeeltelijke uitkering uitbetaald in aanvulling op het inkomen dat jij hem betaalt voor zijn werk. Je werknemer behoudt de erkenning van zijn arbeidsongeschiktheid, die hem beschermt als hij zou hervallen.

Financiële voordelen

Gewaarborgd loon

Vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid is de arbeidsovereenkomst van je werknemer geschorst. Toch moet je een vergoeding blijven betalen aan je werknemer: het ‘gewaarborgd loon’. Het gewaarborgd loon is hetzelfde als het normale loon, maar het is tijdelijk:

 • 14 kalenderdagen voor een arbeider, en
 • 30 kalenderdagen voor een bediende.

Wanneer hoef je geen gewaarborgd loon te betalen?

Als je je werknemer aangepast werk aanbiedt tijdens de arbeidsongeschiktheid, en hij of zij wordt opnieuw ziek, hoef je geen gewaarborgd loon meer uit te betalen. Je werknemer valt dan immers terug op een volledige ziekte-uitkering.

Financiële tussenkomsten – Steun en premies

Als werkgever kun je financiële steun krijgen om de werkplek van je werknemers aan te passen.

Gewestelijke steun

Je werknemer is gedomicilieerd in het Vlaamse Gewest
 • De Vlaamse ondersteuningspremie: financiële compensatie voor het rendementsverlies dat gepaard gaat met de tewerkstelling van een werknemer met een handicap.
 • Een tussenkomst in de aanpassing van de werkomgeving.
 • Een tussenkomst in de reis- en verblijfskosten.
 • De assistentie van een tolk in geschreven taal, gesproken taal en gebarentaal voor personen die doof of slechthorend zijn.
Je werknemer is gedomicilieerd in het Waalse Gewest
 • Een integratiepremie.
 • Een premie voor mentorschap in het bedrijf.
 • Een compensatie- en aanpassingspremie voor de werkplek.
Je werknemer is gedomicilieerd in Brussel
 • Een integratiepremie.
 • Een premie voor mentorschap.
 • Een bewustmakingspremie voor integratie.
 • Aanpassing van de werkplek.

De steun van je Paritair Comité

Het Paritair Comité waaronder je bedrijf valt, heeft misschien een sectorfonds dat tussenbeide kan komen in de opleiding van een werknemer.

Federale steun

Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, komt tussenbeide in het kader van programma's zoals dat voor de preventie van lage rugpijn. Naast andere maatregelen kan je bedrijf aanspraak maken op steun voor een ergonomische tussenkomst op de werkplek.

Neem contact op met de bevoegde gewestelijke agentschappen voor meer informatie: